back800

פיצויים לנפגעות תקיפה מינית

תקיפה מינית עלולה להיות מהטראומות הקשות ביותר העוברות על אדם, וקורבנות תקיפה מינית, זכאיות למלוא ההגנה והתמיכה החברתית על מנת להשתקם

בכלל זה, זכאיות קורבנות התקיפה המינית לקבלת פיצויים בהליך הפלילי ופיצוי נוסף במסגרת תביעה אזרחית.

פיצויים במסגרת ההליך הפלילי

סעיף 77א לחוק העונשין קובע: "הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו."

הפיצוי הכספי אשר נפסק בהליך הפלילי נקבע על פי מידת הסבל שנגרם לנפגעת העבירה

בשלב הטיעונים לעונש קיימת לעיתים אפשרות להעביר לבית המשפט (באמצעות הפרקליטות), נתונים מפורטים לגבי הסבל שנגרם בעבירת המין, הפגיעה הקשה בקרבן, הטיפולים הנפשיים והרפואיים שעבר הקורבן, הפגיעה בחייו של הקורבן, והטיפולים להם יזדקק הקרבן למשך כל חייו.

העברה נתונים מפורטים הכוללים אסמכתאות מתאימות, עשויה לשפר את הסיכוי לקבלת פיצוי משמעותי בשלב ההליך הפלילי – כחלק מההחלטה על עונש המאסר אשר יוטל על העבריין.

משרדנו מייעץ ללא תמורה לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית על מנת לסייע להם לקבל את הפיצוי המקסימאלי בשלב ההליך הפלילי.

פיצויים במסגרת של תביעה אזרחית ו/או תביעה בבית המשפט לענייני משפחה

לקרבן התקיפה המינית ישנה הזכות להגשת תביעה אזרחית בגין נזקיו

את התביעה האזרחית ניתן להגיש לא רק נגד העבריין התוקף עצמו אלא גם נגד כל גורם אחר עשויה להיות לו אחריות לקרות התקיפה המינית

לדוגמא: באירוע של תקיפה מינית אשר התרחש במסגרת חינוכית ו/או פנימיה קיימת במקרים רבים אפשרות להגשת תביעה גם כנגד המוסד עצמו ו/או מנהליו ו/או המשרד הממשלתי האחראי עליו

באירוע של תקיפה מינית במסגרת רפואית/סיעודית קיימת לעיתים אפשרות להגשת תביעה נגד המוסד הרפואי ו/או הנהלתו ו/או המשרד הממשלתי האחראי עליו

מגמת עליה בסכומי הפיצויים הנפסקים בתביעות אזרחיות בגין פגיעה מינית

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של פסיקת סכומי פיצוי גבוהים ומשמעותיים לקרבנות תקיפה מינית

אם בעבר היה נדיר יחסית לראות פסיקה סכומי פיצוי משמעותיים לקורבנות, כיום אנו רואים יותר ויותר פסקי דין הפוסקים לטובת הקורבנות סכומים גבוהים ולהלן מספר דוגמאות:         

  • בשנת 2007 חוייב נתבע אשר הורשע בביצוע מעשה סדום ומעשה מגונה בקטין, בפיצוי בסך של כ 1,500,000 ₪
  • בשנת 2012 במשפטו של ארז אפרתי (מאבטח הרמטכ"ל בזמנו) אשר הורשע בנסיון אונס, נקבע פיצוי בסך של כ 1,700,000 ₪
  • בשנת 2013 נפסק פיצוי בסך של כ 3,000,000 ₪ בגין אונס אכזרי של נערה בת 16
  • בשנת 2014 חוייב גבר אשר תקף מינית את ביתו של בת זוגתו בפיצוי בסך 2,000,000 ₪
  • בשנת 2015 נפסקו פיצויים בסך של כ 3,700,000 ₪ לטובת קטינה אשר בוצעו בה עבירות מין על ידי מספר קטינים

נסיוננו בניהול תביעות אזרחיות בגין אירועי תקיפה מינית

במשרד נצבר ניסיון בניהול תביעות אזרחיות בגין אירועי תקיפה מינית לדוגמא:

תביעה בגין תקיפה מינית של חוסה בפנימייה כנגד הפנימיה מנהלי הפנימיה ונושאי תפקידים שונים

תביעה כנגד קופת החולים – בגין תקיפה מינית של מטופלת על ידי רופא

תביעה כנגד בית הספר ומנהל בית הספר – בגין אונס של תלמיד על ידי מורה בבית הספר

חשוב לזכור:

  • ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים בגין תקיפה מינית – גם אם לא התקיים הליך פלילי וגם אם לא הוגשה תלונה למשטרה
  • ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצויים בגין תקיפה מינית – גם כנגד גורמים אחרים שאינם העבריין כגון מוסד חינוכי / רפואי שבו התרחשה העבירה
  • במקרים רבים, התקיפה או ההתעללות המינית נעשים בילדות ועל ידי אדם קרוב וחולפות שנים רבות עד שהקורבן פונה להליכים משפטיים. במקרים רבים נעשה הדבר רק לאחר הגעת הקורבן לבגרות. גם במקרים אלה קיימת לעיתים קרובות אפשרות להגשת תביעה אזרחית בגיל בגרות (מתחת לגיל 25) גם על תקיפה מינית אשר ארעה בילדות בגיל צעיר מאד