motorcycle-40000_1280 11

פסק דין חדש – הולך רגל שנפגע בתאונת אופניים חשמליים זכאי לפיצוי ללא קשר לאשמתו

רוכב האופניים ישלם את מלוא הפיצוי גם אם אינו אשם

בתאריך 16.8.17 ניתנה פסיקה תקדימית בעניין אופניים חשמליים (43305-07-16).

החידושים בפסק הדין

פסק הדין קובע באופן תקדימי כי אופניים חשמליים הם כלי רכב מנועי החייב בביטוח. למעשה, משנה פסק הדין את מעמד האופניים החשמליים, ממעמד כמו של הולך רגל / אופניים רגילים –  למעמד של רכב. כתוצאה מכך, מאזן הזכויות בין רוכבי אופניים חשמליים לבין יתר המשמשים בדרכים, משתנה באופן דרמטי, לרעת רוכבי האופניים החשמליים.

אלה מספר דוגמאות למשמעות פסק הדין הדין החדש

  1. תאונה בין אופניים חשמליים לבין הולך רגל

המצב הנהוג לפני פסק הדין הולך הרגל מגיש תביעה אישית נגד רוכב האופניים בלבד (אין חברת ביטוח).  רוכב האופניים ישלם פיצוי רק במקרה שהוא אחראי לתאונה.

המצב המשפטי לפי פסק הדין רוכב האופניים ישלם 100% פיצוי גם אינו אחראי לתאונה!!! הולך הרגל יגיש תביעה נגד קרנית (חברת ביטוח ), בנוסף לתביעה אישית נגד רוכב האופנים. קרנית תשלם 100% מנזקי הולך הרגל בלי קשר לאחריות לתאונה, ותתבע את רוכב האופניים על מלוא הסכום.

הולך הרגל יקבל פיצוי מלא מחברת הביטוח קרנית –  גם אם רוכב האופניים נעלם (פגע וברח). במצב שלפני פסק הדין לא היה כל מקור לפיצוי.

  1. תאונה בין אופניים חשמליים לבין מכונית

המצב הנהוג לפני פסק הדין – ביטוח החובה של הרכב מכסה את נזקי רוכב האופניים, גם אם רוכב האופניים אחראי ב 100% לתאונה.

המצב המשפטי לפי פסק הדין– ביטוח החובה של הרכב יפצה את רוכב האופניים, רק אם הרכב אחראי לתאונה.

 

הבעיה העיקרית בפסק הדין

לא קיים ביטוח זמין לרוכבים אופנים חשמליים – בשונה לקיומו של ביטוח לרכב. למרות זאת –  כל שימוש באופניים חשמליים חושף את הרוכב לסיכון גדול מאד.

בשלב זה קיימים פסקי דין סותרים בעניין. פסק הדין הנ"ל עומד בסתירה לפסיקה קודמת (23489-01-13 שלום ת"א) אשר הגיעה למסקנות הפוכות והנושא עדיין לא הוכרע בתקדים מחייב.

 

סיכום

על פי פסק הדין מעמד הולכי הרגל השתפר משמעותית. יש להם "כתובת" ברורה ובטוחה לפיצוי עקב פגיעה מאופניים חשמליים. הם אינם צריכים "לרדוף" בתביעותיהם אחר רוכב האופניים ויקבלו פיצוי ללא קשר לאשם בתאונה.

מעמד הנוהגים ברכב השתפר. בתאונה עם אופניים חשמליים יחוייבו הרכבים בפיצוי רוכב האופניים – רק כמידת אשמתם בתאונה.

מעמד רוכבי האופניים נפגע מאד. בתאונה עם הולכי רגל הם חייבים ב  100% מנזקי הולך הרגל, גם אם מדובר במיליונים רבים וגם אם אין להם כל אחריות לתאונה! בתאונה עם רכב, הם זכאים לפיצוי רק כמידת אחריות הרכב לתאונה.

בהעדר אפשרות נפוצה וזמינה לביטוח – רוכבי האופניים נתונים בסיכון כלכלי כבד וכדאי להם לבחון מחדש את כדאיות השימוש בכלי רכב זה.

הנושא טרם הוכרע ועל כן אין לדעת איזה משטר משפטי יחול על תאונה אשר תתרחש היום.